Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Gesellschaft und Politik

Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu II. část

  • Status Beendet
  • Termin 18.06.2022 bis 19.06.2022
  • Teilnehmer 17 Teilnehmer
Schmuckgrafik - öffne Lightbox

Chceme zůstat v dialogu!

Konference o budoucnosti Evropy skončila a EU nyní návrhy občanů vyhodnotí a realizuje.

My, Saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG), však chceme nadále zůstat v kontaktu s našimi sousedy. Chceme pokračovat v dialogu a společně hledat cesty, jak v budoucnu ještě více prohloubit soužití v příhraničních regionech, a to v souladu s potřebami jejich obyvatel. A k tomu potřebujeme vaše nápady!

Připojte se k přeshraničnímu dialogu "Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu - II. část" s občany ze Saska, Dolního Slezska a Lubuského vojvodství (Polsko) a Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje (Česká republika), který se uskuteční 18. a 19. června 2022 v drážďanské Kraftwerk Mitte! Společně s vámi chceme prohloubit návrhy, které jsme vypracovali během posledních dialogů s občany, a vypracovat postupy k jejich realizaci. Zaregistrujte se co nejdříve. Uzávěrka přihlášek je 12. června 2022!

Cílem tohoto trinacionálního občanského dialogu je spojit občany, kteří žijí více či méně v blízkosti sasko-polsko-české hranice. Jako občané jste vyzváni, abyste formulovali doporučení, která posílí sasko-polsko-českou spolupráci v přeshraničním prostoru a zvýší její odolnost vůči krizím. Dialog bude trvat jeden a půl dne. Účastníci získají informace od odborných řečníků, kteří se specializují na různé oblasti přeshraniční spolupráce. K účasti tedy nejsou potřeba žádné odborné znalosti ani předchozí vědomosti. Prostřednictvím této výměny chceme shromáždit vaše nápady pro budoucí soužití v příhraničních regionech a společně přispět k budoucnosti Evropy.

Informace k zajištění ubytování a převzetí cestovních nákladů najdete v podmínkách účasti. O chutné pokrmy a nápoje je postaráno!

Veranstaltungstermin
Samstag 18.06.2022 12:00 Uhr bis Sonntag 19.06.2022 17:00 Uhr
Veranstaltungsort
Kraftwerk Mitte
Kraftwerk Mitte, 01067 Dresden

Kontaktperson

Oddělení pro evropské záležitosti

+49 351 564 15314

Teilnahmebedingungen

Zúčastnit se mohou všichni občané zúčastněných regionů starší 18 let. Akce bude simultánně tlumočena do němčiny, češtiny a polštiny. Důležitým předpokladem účasti je dobrá znalost jednoho z těchto tří jazyků.

V Drážďanech bude zajištěno ubytování v hotelech včetně snídaně, stravování během akce a společenský program (prohlídka města s průvodcem, večer v pivní zahrádce). Náklady hradí pořadatel. Prosíme o pochopení, že ubytování v hotelu nelze zajistit a proplatit osobám, které bydlí v Drážďanech nebo v okruhu 20 kilometrů. Účastníci žijící v Sasku (kromě Drážďan a okolí) mohou zůstat jednu noc, účastníci z Polska a České republiky s dalším dojezdem mohou v případě potřeby zůstat v Drážďanech dvě noci.

Všichni účastníci si musí sami zajistit cestu na místo konání v Drážďanech a zpět. Účastníci ze Saska obdrží paušální jízdenku v hodnotě 9 eur, účastníci z Polska a České republiky obdrží paušálně 70 eur. Vyplacení této částky proběhne na základě žádosti po skončení akce.

Při výběru účastníků se snažíme reprezentovat široké spektrum společnosti v příhraničních regionech (vyvážený poměr pohlaví, místa bydliště a věku). Registrace proto neznamená potvrzení účasti. Potvrzení o účasti s rozdělením do tematických skupin obdržíte ihned po uzávěrce přihlášek.

Do diskusních skupin budete zařazeni podle toho, jaká témata jste si vybrali při registraci. Téma vaší diskusní skupiny vám bude neprodleně sděleno. Do diskusních skupin vás musíme rozdělit tak, aby byly skupiny přibližně stejně velké a bylo možné zajistit tlumočení. Prosíme vás proto o pochopení, pokud nebudete zařazeni do vámi vybrané diskusní skupiny.

Datenschutzerklärung

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Odpovědná osoba:

Saská zemská vláda zastoupená Saským zemským ministerstvem spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG).

Hansastr. 4

01097 Drážďany

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Saské státní ministerstvo spravedlnosti

a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví

Hospitalstraße 7

01097 Drážďany

dsb@smj.justiz.sachsen.de

Informace o zpracování údajů podle článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčné osoby se zpracováním pro konkrétní účely (plánování a realizace akce "Švy Evropy: příhraniční regiony v dialogu II. část"), čl. 6 odst. 1 věta 1 a GDPR. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Údaje budou vymazány nejpozději čtyři týdny po skončení akce, které se dotčená osoba souhlasila zúčastnit. 

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, má dotčená osoba následující práva:

- Právo na přístup k osobním údajům, které se jí týkají (článek 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

- právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají (článek 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

- Právo na výmaz osobních údajů (článek 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

- Právo na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

- Právo na přenositelnost údajů (článek 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Dotčené osoby mají také právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (článek 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Žádosti v tomto smyslu by měly být adresovány správci.

Podle článku 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, například u saského pověřence pro ochranu osobních údajů, Kontor am Landtag, Devrientstraße 1, 01067 Drážďany, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, není zákonné.

Poskytnutí osobních údajů není zákonem ani smluvně vyžadováno a ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje nejste povinni poskytnout. Jejich neposkytnutí však může znamenat, že účast na akci nebude možná.

K automatizovanému rozhodování nedochází.

Souhlas s ochranou osobních údajů

Přihlášením na tuto akci souhlasím s tím, aby Saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG) shromažďovalo, uchovávalo a používalo mé osobní údaje, které jsem zde uvedl(a), za účelem pořádání akce "Švy Evropy: příhraniční regiony v dialogu II. část".

Souhlasím s tím, že budu informován(a) o novinkách nebo změnách až do dne konání akce, zejména že budu znovu kontaktován(a) kvůli potvrzení mé účasti nebo v souvislosti se zajištěním ubytování resp. ohledně mého příjezdu/odjezdu.

Souhlasím s tím, aby SMJusDEG po skončení akce použilo mé zde uvedené údaje k vyhodnocení akce nebo mě informoval o pokroku v realizaci výsledků.

Souhlasím s tím, že budou během akce pořizovány audiovizuální záznamy, na kterých mohu být zobrazen(a). Tyto audiovizuální záznamy budou použity pro propagaci především v sociálních médiích SMJusDEG. Případně budou použity také později pro další PR účely.

Jsem si vědom(a), že vyhotovené audiovizuální záznamy mé osoby budou použity pro tento účel v následujících formách zveřejnění:

  • na intranetu a internetu SMJusDEG
  • na social media kanálech vlády Svobodného státu Sasko (Facebook, Instagram, Twitter) a pokud existují, také na social media kanálech Saského státního ministerstva spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví
  • v tištěných publikacích

Uděluji Saskému státnímu ministerstvu spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví právo používat nahrávky bez časového a prostorového omezení. Právo na užívání může být předmětem podlicence. Právo na užití je obsahově neomezené a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, následující způsoby užití: zveřejnění na internetu a v tištěných médiích pro propagační i redakční účely, uložení v databázích obrázků.

Poskytnutí práv na zveřejnění snímků se provádí bez nároku na odměnu a zahrnuje právo na úpravy, pokud tyto změny snímků nejsou znehodnocující. To zahrnuje zejména právo retušovat, zvětšovat a ořezávat snímky a vkládat je do jiných snímků (fotomontáž).

Souhlasím s tím, že fotografie mohou být předány vydavatelům novin, televizním společnostem, jiným mediálním společnostem, tiskovým agenturám a novinářům pro účely zpravodajství. Jména zobrazených osob budou považována za důvěrná. Jména nebudou předána třetím stranám.

Jsem si vědom(a) toho, že snímky jsou po zveřejnění na internetu nebo sociálních sítích celosvětově přístupné a mohou být nalezeny zejména vyhledávači, že nelze vyloučit jejich další použití a/nebo úpravu třetími stranami a že úplné odstranění na internetu nemusí být možné.

Jsem si vědom/a, že zveřejnění obrázků na sociálních sítích může zahrnovat přenos údajů do Spojených států amerických (USA). Pokud jde o USA, Evropská komise dosud nestanovila odpovídající úroveň ochrany údajů (článek 45 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V současné době také neexistují žádné vhodné záruky z hlediska zákona o ochraně osobních údajů (článek 46 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud jde o údaje předávané do USA, existuje riziko, že k nim budou mít přístup třetí strany, včetně amerických orgánů. Existuje také vyšší pravděpodobnost, že může dojít k nesprávnému zpracování údajů, protože technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů nesplňují plně požadavky evropského práva na ochranu údajů z hlediska kvantity a kvality. V USA navíc nemusí existovat účinná právní ochrana v oblasti ochrany údajů. Také s ohledem na existující možná rizika takového předávání údajů bez existence rozhodnutí o odpovídající ochraně a bez vhodných záruk výslovně souhlasím s předáváním údajů do USA.

Pokud se jedná o obrazové záznamy odhalující etnický původ, politické názory, náboženské či ideologické přesvědčení nebo členství v odborech, nebo genetické údaje, biometrické údaje pro jednoznačnou identifikaci, údaje o zdravotním vztahu nebo údaje o sexuálním životě či sexuální orientaci, souhlas se výslovně vztahuje i na použití těchto údajů pro výše uvedené účely.

Tento souhlas je dobrovolný. Bez e-mailové adresy nemůžeme vaši registraci přijmout. Bez uvedení vašeho příjmení, jména a adresy není možné provést rezervaci hotelu. Bez uvedení telefonního čísla nemůžeme definitivně potvrdit vaši účast v případě, že vás nezastihneme emailem. Bez uvedení mateřského jazyka nemůžeme diskuzní skupiny rovnoměrně rozdělit a ztíží se tím tlumočení, přihlášení je ale možné. Bez uvedení roku narození a pohlaví je možné, že vaše přihláška nebude moci být zohledněna, jelikož se snažíme zajistit co nejpestřejší škálu účastníků. Bez informací o potravinové intoleranci nebo náboženských stravovacích požadavcích nemůžeme odpovídajícím způsobem přizpůsobit stravování, ale účast na akci je přesto možná.

Pokud si nepřejete být fotografováni nebo nahráváni, dejte nám to prosím vědět telefonicky nebo e-mailem před začátkem akce, abychom to mohli zohlednit (tel.: 0351 56415312 nebo Future-EU@europa.sachsen.de).

Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat s platností do budoucna. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání není odvoláním dotčena.

Odvolání by mělo být adresováno Saskému státnímu ministerstvu spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG), Stabsstelle Europa, Hansastr. 6, 01097 Drážďany nebo emailem na Future-EU@europa.sachsen.de.

Informationen

Übersicht
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden

Anmelden

Datenschutzeinstellungen

Es werden für den Betrieb der Seite technisch notwendige Cookies gesetzt. Darüber hinaus können Sie Inhalte von Drittanbietern erlauben. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung und Impressum.