Bürgerbeteiligungen

Sie können gezielt nach Beteiligungsverfahren zu bestimmten Themen und Beteiligungsformaten in Ihrer Region suchen. Die Kalenderansicht ermöglicht zusätzlich die Auswahl eines Zeitraums.

  Beteiligungen

Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Gesellschaft und Politik

Punkty styczne Europy: dialog regionów przygranicznych - część II

Weź udział w dyskusji

Poznajcie swoich czeskich, polskich i saksońskich sąsiadów i porozmawiajcie o waszych doświadczeniach jako mieszkańców regionów przygranicznych – co powinniśmy zrobić, aby wspólne życie stało się jeszcze bardziej intensywne? Jakie są Wasze życzenia i pomysły na stworzenie tętniącego życiem sąsiedztwa transgranicznego? Zapraszamy do osobistego spotkania w Dreźnie i omówienia Państwa propozycji dotyczących przyszłości saksońsko-polsko-czeskiego pogranicza.

Bądźcie tam z nami!

 

 • Status Aktiv
 • Termin 18.06.2022 bis 19.06.2022
Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Gesellschaft und Politik

Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu II. část

Seznamte se se svými českými, polskými a saskými sousedy, promluvte si o svých zkušenostech občanů žijících v příhraničních regionech o tom, jak lze společné soužití ještě více prohloubit. Co si přejete a jakou máte představu o živém přeshraničním sousedství?

Jako občané Saska, Dolnoslezského a Lubuského vojvodství a Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje zváni k osobnímu setkání v Drážďanech a k diskusi o vašich návrzích pro budoucnost sasko-polsko-českého příhraničí.

Buďte při tom!

 • Status Aktiv
 • Termin 18.06.2022 bis 19.06.2022
Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Gesellschaft und Politik

Nahtstellen Europas: Grenzregionen im Gespräch – Teil II

Lernen Sie Ihre tschechischen, polnischen und sächsischen Nachbar:innen kennen und sprechen Sie über Ihre Erfahrungen als Bürger:innen in Grenzregionen – wie können wir das Zusammenleben noch enger gestalten? Was sind Ihre Wünsche und Ideen für eine lebendige grenzüberschreitende Nachbarschaft? Sie sind sie eingeladen, sich persönlich in Dresden zu begegnen und über Ihre Vorschläge für die Zukunft des sächsisch-polnisch-tschechischen Grenzraumes zu diskutieren.

Seien Sie dabei!

 • Status Aktiv
 • Termin 18.06.2022 bis 19.06.2022
Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Gesellschaft und Politik

Trinational Conference "Rule of Law and the Judiciary in the EU member states"

Trinational Conference "Rule of Law and the Judiciary in the EU Member States"

„Rechtsstaatlichkeit und Justizwesen in den EU-Mitgliedstaaten: Interdisziplinäre und vergleichende Perspektiven“

Friday, 28 January 2022 from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. Media City Atelier Leipzig

 • Status Beendet
 • Termin 28.01.2022, 09:00 Uhr
 • Teilnehmer 252 Teilnehmer
Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung Gesellschaft und Politik

High-Level Panel im Rahmen der Trinationalen Rechtsstaatskonferenz 2022

TRINATIONALE RECHTSSTAATSKONFERENZ - 2022

TRINATIONAL CONVERSATIONS ON THE RULE OF LAW - 2022

 • Status Beendet
 • Termin 28.01.2022, 17:00 Uhr
 • Teilnehmer 159 Teilnehmer
Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Punkty styczne Europy: dialog regionów przygranicznych – trójstronny dialog obywatelski w formacie online

KONFERENCJA NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI EUROPY – Dołącz do dyskusji!

Departament ds. Europy w Saksońskim Ministerstwie Sprawiedliwości,  Demokracji, Europy i Równego Traktowania zaprasza do udziału w trójstronnym Dialogu Obywatelskim, który odbędzie się w formacie online. Uczestnikami wydarzenia mogą być mieszkańcy regionu Saksonii (DEU), Dolnego Śląska (POL), Karlowych Warów (CZE) i Ústí (CZE).

Porozmawiaj z nami i zaproszonymi politykami o swoich pomysłach na przyszłość Europy.

 • Status Beendet
 • Termin 27.11.2021, 11:00 Uhr
 • Teilnehmer 16 Teilnehmer
Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Dialog Sześciu Regionów w formacie online

Dołącz do dyskusji!

W ramach kontynuacji projektu „Punkty styczne Europy: dialog regionów przygranicza”  mieszkańcy Saksonii, Dolnego Śląska, regionów Karlowe Wary, Usti, Badenii-Wirtembergii i Grand-Est będą mogli porozmawiać na temat swoich wspólnych doświadczeń jako mieszkańców regionu przygranicza, szczególnie w okresie pandemii koronawirusa. Twój głos musi być słyszalny!

 • Status Beendet
 • Termin 10.12.2021 bis 11.12.2021
 • Teilnehmer 27 Teilnehmer
Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Dialog 6 regionů v online formátu

Zapojte se do diskuse!
V návaznosti na akci "Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu" se mohou lidé ze Saska, Dolního Slezska, Karlovarského a Ústeckého kraje, Bádenska-Württemberska a francouzského regionu Grand Est podělit o své zkušenosti z pohledu občanů žijících v příhraničních regionech, zejména v souvislosti s pandemií korony. Buďte slyšet!

 • Status Beendet
 • Termin 10.12.2021 bis 11.12.2021
 • Teilnehmer 14 Teilnehmer
Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Sechs-Regionen-Dialog -im Onlineformat

Diskutieren Sie mit!

Als Fortsetzungsveranstaltung zu "Nahtstellen Europas: Grenzgänger:innen im Gespräch" können Menschen aus Sachsen, Niederschlesien, den Regionen Karlovy Vary, Usti, Baden-Württemberg und Grand-Est über ihre gemeinsamen Erfahrungen als Bürgerinnen und Bürger einer Grenzregion, insbesondere in der Corona-Pandemie, sprechen und diskutieren. Verschaffen Sie sich Gehör!

 • Status Beendet
 • Termin 10.12.2021 bis 11.12.2021
 • Teilnehmer 45 Teilnehmer
Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Nahtstellen Europas: Grenzregionen im Gespräch - trinationaler Bürgerdialog als Onlineveranstaltung

KONFERENZ ZUR ZUKUNFT EUROPAS - Diskutieren Sie mit!

Die Stabsstelle Europa des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

lädt zum trinationalen Bürger:innendialog im Onlineformat ein. Teilnehmende sollen Menschen aus Sachsen (DEU), Niederschlesien (POL) und den Regionen Karlovy Vary (CZE) und Ústí (CZE) sein.

Besprechen und diskutieren Sie mit uns und eingeladenen Politiker:innen Ihre Ideen für die Zukunft Europas.

 • Status Beendet
 • Termin 27.11.2021, 11:00 Uhr
 • Teilnehmer 48 Teilnehmer
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden