Dotazníkové šetření

Realizovali jste, popř. Vaše instituce či organizace, již projekt spolupráce s partnery ze sousední země?
 • Pflichtangabe

Záměr

Přemýšlíte nebo plánujete, popř. Vaše instituce či organizace, s partnery ze sousední země společné aktivity, které by mohly být případně podporovány z budoucího Programu spolupráce mezi Českem a Saskem?
 • Pflichtangabe

Pokud jste na otázku týkající se plánovaných aktivit odpověděli NE, je dotazník na tomto místě ukončen.
Pro usnadnění vyhodnocení dotazníkového šetření Vás prosíme ještě o vyplnění údajů týkajících se Vaší instituce/organizace a její právní formy. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.
Děkujeme za Vaši účast na dotazníkovém šetření.

Pokud jste na otázku týkající se plánovaných aktivit odpověděli ANO, pokuste se nyní, prosím, Vaše aktivity / Váš projektový záměr zařadit do následujících navržených tematických oblastí (specifických cílů). Po zvolení specifického cíle pokračujte prosím otázkou "Kde má být Vaše plánovaná aktivita / projektový záměr realizován?"

PC 1 – Inteligentnější Evropa

možné aktivity:

 • Přeshraniční transfer inovací, orientovaných na jejich aplikaci
 • Transfer znalostí mezi vysokými školami
 • Přeshraniční spolupráce mezi inovačními centry, podnikatelskými inkubátory, podniky a vysokými školami
 • Inovační procesy v malých a středních podnicích
 • Procesy výzkumu a inovací, transfer technologií a spolupráce podniků se zaměřením na nízkouhlíkovou ekonomiku, odolnost vůči změně klimatu, adaptace a oběhové hospodářství, zpracování surovin, inteligentní dopravní systémy včetně elektromobility a vodíkových systémů
 • Výzkumné a inovační činnosti v malých a středních podnicích včetně propojení (networking)
 • Investice do nemateriálních aktiv v malých a středních podnicích (například  patenty, software, licence)

možné aktivity:

 • Vytváření předpokladů pro vývoj a realizaci námětů a vynálezů
 • Posílení inovativnosti malých a středních podniků prostřednictvím vývoje společných řešení, například vytvářením iniciativ a struktur, podporujících inovativnost malých a středních podniků, případně prostřednictvím průběžného rozvoje kompetencí pracovníků
 • Podpora propojené spolupráce podniků na obou stranách hranice
 • Podpora koordinovaného vývoje a marketingu průmyslových ploch v pohraničí
 • Společné prezentace malých a středních podniků na veletrzích
 • Výměna zkušeností
 • Posílení digitálních kompetencí

PC 2 - Zelenější, nízkouhlíková Evropa

možné aktivity

 • Spolupráce v oblasti protipožární ochrany, záchranných služeb a ochraně proti katastrofám
 • Opatření při přizpůsobování se změnám klimatu, zvládání rizik, která s klimatem souvisejí, jako jsou povodně, požáry, vichřice a dlouhá období sucha (opatření v oblasti informovanosti, systémy ochrany proti katastrofám a systémy řízení a infrastruktura ochrany proti katastrofám)
 • Vývoj a realizace společných opatření na ochranu klimatu (například zelená a modrá infrastruktura)
 • Předcházení rizik a řízení rizik, nesouvisejících s klimatem (například technologické havárie)

možné aktivity

 • Opatření pro zajištění vody pro spotřebu: čerpání, úprava, skladování pitné vody
 • Ochrana a zlepšení kvality vod
 • Ochrana přirozeného hydrologického režimu
 • Revitalizace rašelinišť
 • Opatření v oblasti managementu hospodaření s vodou (například v souvislosti s krajinami po důlní činnosti)

možné aktivity:

 • Plánování, management a realizace opatření pro předměty ochrany NATURA 2000
 • Spolupráce při plánování a realizaci opatření v chráněných územích, výměna zkušeností
 • Opatření pro zlepšení kvality ovzduší a snižování hluku
 • Opatření na ochranu biologické rozmanitosti a na ochranu přírody
 • Zelená infrastruktura včetně vodíkové mobility a palivových článků
 • Opatření v oblasti restrukturalizace lesa
 • Opatření v oblasti environmentálního vzdělávání
 • Projekty v oblasti šetrné turistiky

PC 4 – Sociálnější Evropa

možné aktivity:

 • Opatření předškolního vzdělávání
 • Podpora školských projektů
 • Opatření v oblasti odborné přípravy a zvyšování kvalifikace ve všech oblastech
 • Harmonizace obsahů vzdělávání v odborné přípravě včetně duálního systému a vývoj přeshrani ních vzdělávacích oborů
 • Přeshraniční rozvoj kvalifikované pracovní síly a opatření k odstranění nedostatku kvalifikované pracovní síly na obou stranách hranice
 • Praxe, výměna žáků
 • Kooperační opatření mezi školami  
 • Kooperační opatření vysokých škol a univerzit
 • Rozvoj akademických sítí
 • Zlepšování jazykových a interkulturních dovedností
 • Environmentální vzdělávání
 • Opatření pro děti a mládež v oblasti sportu a volného času

možné aktivity:

 • Návrhy řešení pro zachování a zlepšení zdravotní péče v pohraničí

PC 5 – Evropa bližší občanům

možné aktivity:

 • Vývoj přeshraničních územních strategií lokálními aktéry, např. mezi svazy měst, partnerskými městy aj.
 • Na základě přeshraniční rozvojové strategie opatření ve všech oblastech, kterých se strategie týká, například cestovní ruch, kulturní dědictví, péče o památky, infrastruktura, vzdělávání atd.
 • Investice, přispívající k naplňování přeshraničních rozvojových strategií

možné aktivity:

 • Vývoj přeshraničních územních strategií lokálními aktéry
 • Na základě přeshraniční rozvojové strategie opatření ve všech oblastech, kterých se strategie týká, například cestovní ruch, kulturní dědictví, péče o památky, infrastruktura, vzdělávání atd.
 • Investice, přispívající k naplňování přeshraničních rozvojových strategií

Lepší správa Interreg

možné aktivity:

 • Spolupráce orgánů veřejné správy, identifikace překážek a vývoj společných návrhů řešení
 • Elektronická řešení pro zájmové skupiny v pohraničí a úřady na regionální a místní úrovni, pro které je nejvíce relevantní přeshraniční výměna dat
 • Inovace a vývoj nových řešení v oblasti e-govermentu
 • Projekty v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování
 • Rozvojové koncepce
 • Výměna informací mezi příslušnými orgány veřejné správy v programovém území

možné aktivity:

 • Projekty partnerské spolupráce ve všech oblastech společenského života

možné aktivity:

 • Malé projekty
 • Datenformat: Text; maximale Länge: 100
Kde má být Vaše plánovaná aktivita / projektový záměr realizován?
 • Pflichtangabe
 • aktuální dotační území
 • Pflichtangabe
 • Datenformat: Text; minimale Länge: 1; maximale Länge: 1500
 • Datenformat: Text; maximale Länge: 50
 • Pflichtangabe
Právní forma instituce, kterou zastupujete
 • Pflichtangabe
 • Pflichtangabe
 • Datenformat: E-Mail
 • Pflichtangabe

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné zde: https://mitdenken.sachsen.de/-N9nHu8ig

Pokud Vy nebo Vaše instituce či organizace přemýšlíte o dalších aktivitách nebo projektových záměrech, prosíme Vás, abyste vyplnili další dotazník podobným způsobem. Děkujeme.

Gegenstände

  • Dotazníkové šetření

  Status

  • Status Beendet
  • Zeitraum 07.04.2020 bis 05.06.2020
  • Teilnehmer 245 Teilnehmer